Tilgjengelegheitserklæring

Vi har testa for universell utforming på innhaldet som er tilgjengeleg på www.nybildetema.oslomet.no. Dette er gjort ved hjelp av automatiserte verktøy og ved manuell testing, i samsvar med krava i WCAG 2.1. 

I manuell testing har vi fokusert på følgjande: 

  • Prinsipp 3 for universell utforming: “Enkel og intuitiv bruk” 
  • Mogleg å navigere og skalere sider i samsvar med krav 
  • Sjekk av kontrastar og fargeval 
  • Sjekk av responsivt design 

Det er ikkje avdekt feil under test av nybildetema.oslomet.no per 20.12.2022.